Profil mundurowy

KLASA WOJSKOWA 1A ponadpodstawowa; 1B ponadgimnazjalna

(z elementami pożarnictwa, wojskowości, policji, służby celnej, straży miejskiej)

 

Podstawowym celem kształcenia w tej klasie jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach mundurowych. Na poszczególnych przedmiotach realizowane są treści przysposobienia wojskowego, sztuk walki oraz elementów prawa. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawność fizyczną i dyscyplinę. Uczniowie biorą udział w olimpiadzie policyjnej, zawodach „Sprawni jak żołnierze”, „Cool-Armia” i wielu innych. Szkoła współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Puławach, Komendą Straży Pożarnej w Puławach, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Legią Akademicką KUL. Absolwenci klas mundurowych mogą kontynuować naukę na uczelniach kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz różnych szkołach policealnych.

Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa.